Our CRNAs

JoAnn Adams

JoAnn Adams

Ashley Borden

Ashley Borden

Theresa Crow

Theresa Crow

Amy Culwell

Amy Culwell

Lori Daily

Lori Daily

Jessica DeCoste

Jessica DeCoste

Chris Disimile

Chris Disimile

Ian Farah

Ian Farah
  • Chief CRNA

Rochelle Farah

Rochelle Farah

Barbara Fulbright

Barbara Fulbright

Andrea Huang

Andrea Huang

Stephanie Jones

Stephanie Jones

Nicole Juhasz

Nicole Juhasz

Tracy Kania

Tracy Kania

Stephannie Nalley

Stephannie Nalley

Bethany Murtland

Bethany Murtland

Chaddie Selvy

Chaddie Selvy

Jay Stillman

Jay Stillman

Meredith Tatarzycki

Meredith Tatarzycki

Kim Waits

Kim Waits

Jing Zhou

Jing Zhou