Piano Faculty

Naomi Oliphant, Area Coordinator; piano, piano chamber music, art song repertoire
Krista Wallace-Boaz, piano, class piano, piano pedagogy, piano duets
Karen Griffin, class piano
Natalie Rahn, class piano